Επιτροπές & τα μέλη τους

Επιτροπή ΠΕΣΣ

 

Η Επιτροπή ΠΕΣΣ είναι κατ’ ελάχιστον 3μελής και έχει διττό ρόλο:

 

α) Επιστημονικό, στα πλαίσια του Κανονισμού
β) Επικοινωνιακό, στα πλαίσια του Κανονισμού

 

Συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον δύο φορές κατ’ έτος και εξετάζει εάν έχουν ανακύψει ζητήματα τα οποία επιβάλουν είτε την βελτίωση ή συμπλήρωση του Κανονισμού είτε την εφαρμογή κάποιου επικοινωνιακού προγράμματος σχετικού με τον Κανονισμό. Στις περιπτώσεις αυτές έχει τη δικαιοδοσία να συστήνει υποεπιτροπές (με πρόσκληση συμμετοχής και σε άλλα μέλη βάσει της εμπειρίας / τεχνογνωσίας / εξειδίκευσής τους στο εκάστοτε αντικείμενο) που θα ασχολούνται με τα θέματα αυτά.

 

Η Επιτροπή ΠΕΣΣ αποτελείται από τους:

 

Βαλέρια Τσάμη, Πρόεδρος (FOCUS BARI ΑΕ)

Ντορίνα Φυντάνη (THE NIELSEN COMPANY GREECE AE)

Άννα Κουκούλη (MRB HELLAS)

 

 

Επιτροπή Δημοσκοπήσεων

 

Η Επιτροπή Δημοσκοπήσεων συστάθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Επιτροπών του ΣΕΔΕΑ, με αντικείμενο εργασιών α) την μελέτη ζητημάτων που σχετίζονται με τη διενέργεια και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων  και την υποβολή προτάσεων στο ΔΣ είτε για την ανάδειξη είτε για την αντιμετώπιση αυτών και με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της εικόνας του κλάδου στον τομέα αυτό καθώς και β) την ενασχόληση με ειδικότερα ζητήματα, μετά από απόφαση του ΔΣ, όπως είναι η διοργάνωση ημερίδων ή συνεδρίων ή η συμμετοχή  σε τέτοιες εκδηλώσεις και η υποβολή, στο πλαίσιο αυτό, προτάσεων στο ΔΣ.

 

Η Επιτροπή Δημοσκοπήσεων αποτελείται από τους:

 

Θωμάς Γεράκης, Πρόεδρος (MARC)
Δημήτρης Μαύρος (MRB)
Κώστας Παναγόπουλος (ALCO)
Στράτος Φαναράς (MetronAnalysis)
Τάκης Θεοδωρικάκος (GPO)
Γιάννης Μαυρής (PublicIssue)

Print Friendly, PDF & Email