ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εισδοχή ως μέλους του ΣΕΔΕΑ, απαιτείται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, η οποία θα εμπεριέχει και δήλωση περί ανεπιφυλάκτου αποδοχής των όρων του καταστατικού, των ισχυόντων κωδίκων δεοντολογίας και των κανονισμών που διέπουν το Σωματείο.

 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) Πληροφοριακό δελτίο με τα στοιχεία του αιτούντος, βάσει σχετικού υποδείγματος.

 

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του αιτούντος με την οποία δηλώνει ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του καταστατικού. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο ή τον διαχειριστή και το υποδειχθέν μέλος ή στέλεχος. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται κάθε φορά που το νομικό πρόσωπο υποδεικνύει νέους εκπροσώπους του.

 

γ) τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία και έγγραφα

 

Βρείτε την αίτηση, το πληροφοριακό δελτίο και την υπεύθυνη δήλωση εδώ.

 

Ο φάκελος της αίτησης θα πρέπει να αποσταλεί στο ΣΕΔΕΑ, Υπερείδου 7, Τ.Κ. 105 58, ΑΘΗΝΑ. ΤΗΛ: 210.33.18.065. email: info@sedea.gr

Print Friendly, PDF & Email