ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) εκφράζει την ικανοποίηση του διότι προσπάθειες ετών του Συλλόγου βρίσκουν ανταπόκριση από την Πολιτεία, καθώς τίθενται προϋποθέσεις για την έναρξη δημιουργικού διαλόγου σχετικά με το φλέγον και επίκαιρο ζήτημα του ορθού τρόπου δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων. Η πρόταση του κ. Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. τιμά το Σ.Ε.Δ.Ε.Α., αφού αναγνωρίζει το ρόλο που έχει μέχρι σήμερα διαδραματίσει στη θέσπιση των ελληνικών κωδίκων δεοντολογίας, καθώς επίσης τη μέριμνά του για την αυτοπροστασία του επαγγέλματος, με τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αυτορρύθμισης στο χώρο των ερευνών αγοράς και των κοινωνικών ερευνών, με σκοπό τη διάχυση στην ελληνική κοινωνία επιστημονικά διενεργούμενων δημοσκοπήσεων. Ο ΣΕΔΕΑ, έχοντας, ήδη από το 1999, διατυπώσει τις θέσεις του εν σχέσει με τον τρόπο δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων, αντιμετωπίζει θετικά την δυνατότητα να είναι συνομιλητής με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη διαμόρφωση ενός λειτουργικού και βιώσιμου πλαισίου ρύθμισης. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι οι διατυπωθείσες από τον κ. Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. προτάσεις αφενός μεν προσπαθούν να συμπεριλάβουν πολλά ετερόκλητα και τεχνικώς πολύπλοκα ζητήματα, αφετέρου είναι σχετικά ασαφείς ως προς την συνυπευθυνότητα των τριών πυλώνων του χώρου που είναι οι Εταιρίες Ερευνών, τα Μ.Μ.Ε. και οι Πολιτικοί. Ο Σ.Ε.Δ.Ε.Α. δεσμεύεται να διατυπώσει τις θέσεις του μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα για τα σημεία της πρότασης που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ενός πραγματικά δημιουργικού διαλόγου.

Print Friendly, PDF & Email