ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Οι δημοσκοπήσεις αποτελούν ιδιαιτέρως σημαντικό εργαλείο δημοκρατικού διαλόγου που προσφέρει ισότιμη πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες, τόσο στους πολίτες όσο και στο πολιτικό σύστημα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι Διεθνείς Κανόνες Δεοντολογίας της έρευνας αγοράς. Την τήρηση των κανόνων αυτών επιδιώκει να διασφαλίσει ο Ν 3603/2007, ο οποίος, μεταξύ άλλων, επιβάλει στις επιχειρήσεις που διενεργούν τέτοιες έρευνες α) την εγγραφή τους στο Μητρώο Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων του ΕΣΡ και β) την έγγραφη δέσμευσή τους ότι θα τηρούν τους εν λόγω κανόνες και θα υπόκεινται σε έλεγχο γνησιότητας και ποιότητας των στοιχείων. Ο  έλεγχος των ερευνών που διενεργούνται για λογαριασμό του Δημοσίου, πολιτικών κομμάτων ή συνδυασμών καθώς και για λογαριασμό ΜΜΕ έχει ανατεθεί σε αστική εταιρεία, συσταθείσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ως άνω νόμου.»

 

Ο ΣΕΔΕΑ καλεί τους φορείς που δημοσιεύουν δημοσκοπήσεις  να το κάνουν σεβόμενοι το ισχύον νομικό πλαίσιο και ειδικότερα να μην δημοσιεύουν αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που έχουν διενεργηθεί από εταιρείες που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Φορεών και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων που τηρείται στο ΕΣΡ.  Επίσης, καλεί τις εταιρείες που διενεργούν δημοσκοπήσεις να εγγραφούν στο Μητρώο του ΕΣΡ και να τις προτρέπει να υπαχθούν στο σύστημα Ποιοτικού Ελεγχου Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ) που έχει συστήσει ο ΣΕΔΕΑ και αναγνωρίσει η Πολιτεία (με το Ν 3603/2007) ως αξιόπιστο εργαλείο ελέγχου της ποιοτικής συλλογής των στοιχείων.

 

Τα ανωτέρω είναι στοιχειώδη για την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης προς το κοινό.

Print Friendly, PDF & Email