ΜΕΛΗ ΣΕΔΕΑ

Βλέπε Καταστατικό, άρθρα 4&5


ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Το ποσό της εισφοράς εισδοχής μέλους ανέρχεται στα 1.200 ευρώ πλέον 3,6% χαρτοσήμου. Το ποσό της συνδρομής μέλους ανέρχεται στα 1.243,2 ευρώ ετησίως, πλέον 3,6% χαρτοσήμου.
2. Το ποσό της συμμετοχής στον ΠΕΣΣ ανέρχεται στα 1.200 ευρώ πλέον: α) 0,02% επί των συνολικών εσόδων της εταιρείας (σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό) και β) χαρτοσήμου 3,6% (επί του συνολικού ποσού).

 

Οι αιτήσεις εισδοχής αποστέλλονται στη Γραμματεία του ΣΕΔΕΑ, όπου και μπορείτε να απευθύνεστε για περισσότερες πληροφορίες:


Υπερείδου 7, 105 58 – Αθήνα

τηλ.: 210 33 18 065

Print Friendly, PDF & Email