ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να εξετάσει την αίτηση του ενδιαφερομένου εντός εξήντα ημερών από την υποβολή της.
Εφόσον τέσσερα τουλάχιστον μέλη του ΔΣ αποφασίσουν ότι ο αιτών ή η αιτούσα εταιρεία πληροί τα τυπικά προσόντα, αναβάλουν την απόφαση περί εισδοχής για ένα έτος. Ο αιτών οφείλεικατά τη διάρκεια του έτους να γίνει μέλος του Π.Ε.Σ.Σ. και να υποβληθεί, εξόδοις του, σε επανειλημμένους ελέγχους (όχι λιγότερους από δύο) ως προς την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας κατά την συλλογή των στοιχείων.
Μετά το πέρας του έτους, το Δ.Σ. επανεξετάζει την αίτηση λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων καθώς και τυχόν καταγγελίες σχετικές με την ποιότητα εργασίας του αιτούντος.
Το ΔΣ αποφασίζει περί της εισδοχής ή μη του αιτούντος με την προαναφερομένη πλειοψηφία.
Η παραπάνω διαδικασία δεν τηρείται και η αιτούσα εταιρεία γίνεται αμέσως δεκτή ως μέλος του ΣΕΔΕΑ, με απόφαση τεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον πρόκειται για θυγατρική εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, μέλους του ΣΕΔΕΑ και πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 4.3 και 4.4 του καταστατικού.
Εάν η αίτηση εισδοχής δεν συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία, ο αιτών δύναται να προσφύγει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει περί της εγκρίσεως ή μη της αιτήσεως δια μυστικής ψηφοφορίας και με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία, απορρίπτεται. Ο αιτών έχει δικαίωμα να επανέλθει με νέα αίτηση προς το Δ.Σ. εντός μηνός από την απόρριψη.
Ο αιτών θεωρείται μέλος του Σωματείου από την ημέρα που θα ληθεί η σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνέλευσης αντιστοίχα και υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλει στο Ταμείο του ΣΕΔΕΑ την καθορισμένη κατά περίπτωση ετήσια εισφορά καθώς και την εισφορά για τον Π.Ε.Σ.Σ.

Print Friendly, PDF & Email