ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΛΗ

α) Νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συσταθεί κατά το ελληνικό δίκαιο ή δραστηριοποιούνται και έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στην Ελλάδα, και τα οποία παρέχουν υπηρεσίες έρευνας αγοράς και κοινωνικής έρευνας.

β) Φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση), τα οποία δραστηριοποιούνται και έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στην Ελλάδα, παρέχουν δε υπηρεσίες έρευνας αγοράς και κοινωνικής έρευνας.

Print Friendly, PDF & Email