ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ

Προϋποθέσεις εισδοχής Συνδεδεμένου μέλους
α) Να έχει πείρα στην έρευνα αγοράς και κοινής γνώμης και να δραστηριοποιείται στο χώρο αυτό κατά κύριο ή μη επάγγελμα .
β) Να είναι είτε η εταιρεία-μέλος (corporate registration) είτε μέλος του ΔΣ ή υψηλόβαθμο στέλεχος της επιχείρησης μέλος της ΕSOMAR
γ) Να έχει συμπληρώσει δωδεκάμηνη πραγματική λειτουργία.
δ) Να έχει το ίδιο ή τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία (στην περίπτωση των νομικών προσώπων) προσωπική ακεραιότητα και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στο χώρο της έρευνας αγοράς και της κοινωνικής έρευνας.
Το ΔΣ, με ομόφωνη απόφαση των μελών του, μπορεί να διατυπώνει επιπλέον όρους για την εισδοχή μέλους στην αρχή της θητείας του. Οι όροι αυτοί θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνθήκες της αγοράς και να μην αποκλείουν φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το να γίνει μέλος παρά μόνο για λόγους που έχουν να κάνουν με το μέγεθος, τη φύση και την ποιότητα των εργασιών του.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το καταστατικό.

Print Friendly, PDF & Email