ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Προϋποθέσεις εισδοχής Τακτικού μέλους:

α) Να έχει πείρα στην  έρευνα αγοράς και κοινής γνώμης και να δραστηριοποιείται στο χώρο αυτό κατά κύριο επάγγελμα.

β) Να είναι είτε η εταιρεία-μέλος (corporate registration) είτε μέλος του ΔΣ ή υψηλόβαθμο στέλεχος της επιχείρησης μέλος της ΕSOMAR

γ) Να έχει ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών στον κλάδο της έρευνας αγοράς ύψους 150.000,00 ευρώ, ο οποίος θα αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις ή τα προσωρινά αποτελέσματα χρήσεως της εταιρείας ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο.

δ) Να έχει συμπληρώσει δωδεκάμηνη πραγματική  λειτουργία.

ε) Να έχει το ίδιο και τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία (στην περίπτωση των νομικών προσώπων) προσωπική ακεραιότητα και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στο χώρο της έρευνας αγοράς και της κοινωνικής έρευνας.

στ) Τα υπό στοιχεία (α) και (β) πρόσωπα  να διαθέτουν τουλάχιστον δύο υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το καταστατικό.

Print Friendly, PDF & Email