ΟΡΙΣΜΟΙ

Τα μέλη του ΣΕΔΕΑ διακρίνονται σε ΤΑΚΤΙΚΑ και ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ.
Τα ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη:
Έχουν πείρα στην έρευνα αγοράς και κοινής γνώμης και δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό κατά κύριο επάγγελμα και ταυτόχρονα έχουν ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών στον κλάδο της έρευνας αγοράς ύψους 150.000,00 ευρώ
Τα ΣΥΝΔΕΔΕΜENA μέλη:
Επίσης έχουν πείρα στην έρευνα αγοράς και κοινής γνώμης αλλά α) δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό κατά κύριο επάγγελμα με ετήσια κύκλο εργασιών λιγότερο από 150.000 ευρώ ή β) είναι «υπεργολάβοι» [δηλ. Εταιρίες οι οποίες βάσει της δραστηριότητάς τους ειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών field και τις υπηρεσίες αυτές παρέχουν προς εταιρίες ερευνών (και όχι απευθείας προς πελάτες) λειτουργώντας ως υπεργολάβοι προς αυτές] ή γ) δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας αγοράς και κοινής γνώμης χωρίς αυτό να είναι το κύριο επάγγελμα τους

Print Friendly, PDF & Email