ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Εισαγωγή

Ο ΣΕΔΕΑ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εκπροσώπων των μελών του, των συνεργατών και  προμηθευτών του καθώς και δεδομένα τρίτων προσώπων που τυχόν συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που κατά καιρούς διοργανώνει στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών.

Η παρούσα πολιτική παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ο ΣΕΔΕΑ επιδιώκει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και πώς εξασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε αυτά κατανοούν τους εν λόγω κανόνες.

Εάν έχετε ερωτήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε στο info@sedea.gr

 1. Σκοποί Επεξεργασίας

Οι σκοποί για τους οποίους ο ΣΕΔΕΑ  μπορεί να χρησιμοποιήσει Προσωπικά δεδομένα είναι οι εξής:

 • Τήρηση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από το νόμο,
 • Τήρηση Μητρώου Μελών
 • Διερεύνηση παραπόνων
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο των καταστατικών μας σκοπών
 1. Δήλωση νόμιμης επεξεργασίας

3.1 Ο ΣΕΔΕΑ δεσμεύεται να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας του και πάντα εντός των όρων και προϋποθέσεων και για τους λόγους για τους οποίους τα έχει υποβάλλει το υποκείμενο των δεδομένων.

3.2 Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα περισσότερα απ’ όσα είναι αναγκαία για κάθε επεξεργασία.

3.3 Ο ΣΕΔΕΑ  δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σε τρίτους με εξαίρεση τις αρμόδιες αρχές στις οποίες τα διαβιβάζει σύμφωνα με το νόμο.

 1. Νόμιμη Επεξεργασία
  • Ο ΣΕΔΕΑ εξασφαλίζει ότι όλα τα συστήματα, οι υπηρεσίες, το λογισμικό και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανταποκρίνονται στα αποδεκτά πρότυπα ασφαλείας.
  • O ΣΕΔΕΑ εξασφαλίζει ότι τα πρόσωπα στα οποία τυχόν διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα εξασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας.
  • Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο είναι αυτό αναγκαίο ή προβλέπεται στο νόμο και εν συνεχεία διαγράφονται ή καταστρέφονται.
 1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Για όσο χρόνο Ο ΣΕΔΕΑ τηρεί τα δεδομένα σας σε ταυτοποιήσιμη μορφή έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας. Η ανάκληση θα έχει ισχύ από την υποβολή της και μετά.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας. Η διόρθωση θα αφορά κάθε επεξεργασία που τυχόν θα λάβει χώρα μετά την γνωστοποίησή της στην εταιρεία.
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας. Η διαγραφή θα γίνεται το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων σας ή μη σύννομής επεξεργασίας τους που είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

6.1 Ο ΣΕΔΕΑ, κατά κανόνα, δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα με την δική σας συναίνεση και αφού ενημερωθείτε για το χρόνο που πρόκειται να τηρήσει τα δεδομένα σας σε ταυτοποιήσιμη μορφή καθώς και για τα πληρη στοιχεία επικοινωνίας με αυτόν.

6.2 Δεν διαβιβάζονται, προσωπικά δεδομένα σας εκτός ΕΕ.

 1. Μέτρα Ασφαλείας

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’όψη την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους αποθήκευσης πληροφοριών και ασφάλειας με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 1. Επικοινωνία

Τα γραφεία μας βρίσκονται επί της οδού Υπερείδου  7 Αθήνα, e-mail: info@sedea.gr

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email