ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Πιστοποίηση βάσει ΠΕΣΣ μπορεί να δοθεί για μεμονωμένες έρευνες σε ad hoc επίπεδο κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από την επιχείρηση ή τον φορέα που διενεργεί την εν λόγω έρευνα, είτε πρόκειται για μέλος του συστήματος ΠΕΣΣ είτε όχι. Ειδικότερα:

 

(α) Μέλη του συστήματος ΠΕΣΣ
Η δυνατότητα πιστοποίησης μεμονωνμένων ερευνών σε ad hoc επίπεδο παρέχεται καταρχήν σε όλα τα μέλη του ΠΕΣΣ με επιπλέον χρέωση ανά έλεγχο όπως ορίζεται ετησίως από το Δ.Σ. του ΣΕΔΕΑ.

 

(β) Μη μέλη του συστήματος ΠΕΣΣ

Η ίδια δυνατότητα παρέχεται επιπλέον και σε μη μέλη του συστήματος ΠΕΣΣ, επιχειρήσεις (Νομικά πρόσωπα ή ατομικές επιχειρήσεις) ή φορείς του Δημοσίου που επιθυμούν να λάβουν πιστοποίηση βάσει ΠΕΣΣ για συγκεκριμένες πρωτογενείς έρευνες τις οποίες αναλαμβάνουν ή αναθέτουν σε τρίτους.
Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν στη γραμματεία του ΣΕΔΕΑ σχετική αίτηση έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξουν:
▪ παροχή εκπαίδευσης βάσει ΠΕΣΣ
▪ διενέργεια συμβουλευτικού ελέγχου πριν την πιστοποίηση συγκεκριμένης έρευνας βάσει ΠΕΣΣ
▪ πιστοποίηση συγκεκριμένης έρευνας βάσει ΠΕΣΣ
Η αίτηση αξιολογείται από το Δ.Σ. του ΣΕΔΕΑ στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση από την υποβολή της. Εάν συντρέχουν λόγοι να εξεταστεί πιο σύντομα, η αιτούσα επιχείρηση οφείλει να το ζητήσει εγγράφως από το ΣΕΔΕΑ αιτιολογώντας τους λόγους του επείγοντος.
Εφόσον η αξιολόγηση είναι θετική, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται εγγράφως από την Γραμματεία του ΣΕΔΕΑ και πρέπει μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα (εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης ενημέρωσης τους) να καταβάλουν άπαξ το προβλεπόμενο ανά περίπτωση τίμημα.
Σε περίπτωση που τα γραφεία τους βρίσκονται εκτός Αθηνών επιβαρύνονται επιπλέον με το κόστος των οδοιπορικών και άλλων εξόδων των Επιθεωρητών ΠΕΣΣ για τη διενέργεια των ελέγχων.

Print Friendly, PDF & Email